SHANGHAI, China, 19 Sept. 2023 – NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” atau “Syarikat”), pelopor dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium, hari ini mengumumkan penentuan harga AS$500 juta jumlah prinsipal agregat nota senior boleh tukar 2029 (“Nota 2029”) dan AS$500 juta jumlah prinsipal agregat nota senior boleh tukar 2030 (“Nota 2030,” dan, bersama-sama dengan Nota 2029, “Nota”) ( “Tawaran Nota”). Nota telah ditawarkan kepada orang yang munasabah dipercayai sebagai pembeli institusi yang layak dengan mengharapkan pengecualian daripada pendaftaran di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”). Di samping itu, Syarikat telah memberi pembelian awal dalam Tawaran Nota opsyen, boleh dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bermula pada, dan termasuk, tarikh Tawaran Nota, untuk membeli sehingga tambahan AS$75 juta jumlah prinsipal agregat Nota 2029 dan sehingga tambahan AS$75 juta jumlah prinsipal agregat Nota 2030.

Apabila dikeluarkan, Nota akan menjadi obligasi senior tanpa jaminan NIO. Nota 2029 akan membawa faedah pada kadar 3.875% setahun, dibayar setiap enam bulan pada 15 April dan 15 Oktober setiap tahun, bermula pada 15 April 2024. Nota 2030 akan membawa faedah pada kadar 4.625% setahun, dibayar setiap enam bulan pada 15 April dan 15 Oktober setiap tahun, bermula pada 15 April 2024. Nota 2029 akan matang pada 15 Oktober 2029 dan Nota 2030 akan matang pada 15 Oktober 2030, melainkan jika dibeli semula, ditebus atau ditukar mengikut terma-terma sebelum tarikh tersebut.

Pemegang boleh menukar Nota pada bila-bila masa sebelum tutup perniagaan pada hari dagangan kedua terjadual sebaik sahaja sebelum tarikh matang yang berkaitan. Apabila ditukar, Syarikat akan membayar atau menyerahkan kepada pemegang penukar sedemikian, mengikut kes, tunai, American Depositary Shares (“ADS”) Syarikat, setiap satu mewakili satu saham biasa Kelas A Syarikat, atau gabungan tunai dan ADS, mengikut pilihan Syarikat. Selepas tarikh penamatan sekatan jualan semula (seperti yang akan ditakrifkan dalam terma-terma Nota) dan menurut prosedur dan keperluan yang berkenaan, pemegang yang menerima ADS apabila menukar Nota boleh menyerahkan ADS tersebut kepada depositari ADS Syarikat untuk ditukar kepada saham biasa Kelas A untuk didagangkan di Bursa Saham Hong Kong atau Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”).

Kadar penukaran awal Nota 2029 ialah 89.9685 ADS bagi setiap AS$1,000 jumlah prinsipal Nota 2029 tersebut (yang bersamaan dengan harga penukaran awal kira-kira AS$11.12 setiap ADS dan mewakili premium penukaran kira-kira 30% melebihi harga penutupan ADS Syarikat pada 19 September 2023, iaitu AS$8.55 setiap ADS). Kadar penukaran awal Nota 2030 ialah 89.9685 ADS bagi setiap AS$1,000 jumlah prinsipal Nota 2030 tersebut (yang bersamaan dengan harga penukaran awal kira-kira AS$11.12 setiap ADS dan mewakili premium penukaran kira-kira 30% melebihi harga penutupan ADS Syarikat pada 19 September 2023). Kadar penukaran yang berkaitan bagi setiap siri Nota tertakluk kepada pelarasan apabila berlakunya peristiwa tertentu.

Syarikat boleh menebus tunai kesemua tetapi bukan sebahagian daripada Nota 2029 dan/atau Nota 2030 jika kurang daripada 10% daripada jumlah prinsipal agregat siri Nota yang berkaitan yang asalnya dikeluarkan kekal pada masa tersebut. Di samping itu, Syarikat boleh menebus kesemua tetapi bukan sebahagian daripada Nota 2029 dan/atau Nota 2030 sekiranya berlaku perubahan tertentu dalam undang-undang cukai. Pada atau selepas 22 Oktober 2027, dalam kes Nota 2029, dan pada atau selepas 22 Oktober 2028, dalam kes Nota 2030, Syarikat boleh menebus tunai kesemua atau sebahagian siri Nota yang berkaitan, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sebarang penebusan hanya boleh berlaku sebelum hari dagangan ke-20 terjadual sebaik sahaja sebelum tarikh matang yang berkaitan.

Pemegang Nota boleh menghendaki Syarikat membeli semula tunai kesemua atau sebahagian Nota mereka pada 15 Oktober 2027, dalam kes Nota 2029, atau 15 Oktober 2028, dalam kes Nota 2030, pada harga belian semula bersamaan dengan 100% jumlah prinsipal Nota yang akan dibeli semula, ditambah faedah terakru dan belum bayar sehingga, tetapi tidak termasuk, tarikh belian semula yang berkaitan. Pemegang Nota mempunyai pilihan, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, untuk menghendaki Syarikat membeli semula mana-mana Nota yang dipegang sekiranya berlaku perubahan asas.

Syarikat merancang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada Tawaran Nota untuk membeli semula sebahagian daripada sekuriti hutang sedia ada seperti yang diterangkan di bawah, dan bakinya terutamanya untuk terus memperkukuh kedudukan kunci kira-kira serta untuk tujuan korporat am.

Syarikat menjangkakan akan menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada Tawaran Nota ini untuk membeli dan menyerahkan untuk pembatalan, dalam urus niaga persendirian berasingan yang dilaksanakan melalui salah satu pembeli awal atau sekutunya, serentak dengan penetapan harga Tawaran Nota, kira-kira AS$256 juta jumlah prinsipal agregat Nota Senior Boleh Tukar 0.00% matang pada 2026 (“Nota 2026”) dan kira-kira AS$244 juta jumlah prinsipal agregat Nota Senior Boleh Tukar 0.50% matang pada 2027 (“Nota 2027”, dan bersama-sama dengan Nota 2026, “Nota Sedia Ada”) untuk tunai (setiap satu, “Urus Niaga Pembelian Semula,” dan secara kolektif, “Urus Niaga Pembelian Semula”). Terma setiap Urus Niaga Pembelian Semula telah dirundingkan secara individu dengan setiap pemegang Nota Sedia Ada.

Syarikat menjangkakan bahawa pemegang dan pembeli berpotensi sekuriti hutang Syarikat mungkin menggunakan strategi arbitraj boleh tukar untuk melindungi pendedahan mereka berkaitan dengan sekuriti yang berkaitan. Sebarang aktiviti sedemikian oleh pemegang sekuriti hutang yang berkaitan dan/atau pelabur berpotensi dalam Nota boleh menjejaskan harga pasaran ADS dan saham biasa Kelas A dan/atau harga dagangan sekuriti hutang tersebut.

Nota, ADS yang boleh diserahkan apabila ditukar Nota, jika ada, dan saham biasa Kelas A yang diwakili dengannya, tidak didaftarkan dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau undang-undang sekuriti mana-mana tempat lain. Ia tidak boleh ditawarkan atau dijual, kecuali kepada orang yang munasabah dipercayai sebagai pembeli institusi yang layak dengan mengharapkan pengecualian daripada pendaftaran di bawah Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti.

Syarikat menjangkakan akan menutup Tawaran Nota dan Urus Niaga Pembelian Semula pada atau kira-kira 22 September 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sebarang sekuriti, dan juga tidak akan ada penjualan sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang.

Siaran akhbar ini mengandungi maklumat mengenai Tawaran Nota dan Urus Niaga Pembelian Semula yang tertunggu-tunggu, dan tidak boleh ada jaminan bahawa Tawaran Nota dan/atau Urus Niaga Pembelian Semula akan selesai. Tawaran Nota tidak bersyarat ke atas penutupan Urus Niaga Pembelian Semula. Penyempurnaan Urus Niaga Pembelian Semula akan bersyarat ke atas penutupan Tawaran Nota.

Mengenai NIO Inc.

NIO Inc. adalah perintis dan syarikat terkemuka dalam pasaran kenderaan elektrik pintar premium. Ditubuhkan pada November 2014, misi NIO adalah untuk membentuk gaya hidup yang menyeronokkan. NIO bertujuan untuk membina komuniti bermula dengan kenderaan elektrik pintar untuk berkongsi kegembiraan dan membesar bersama pengguna. NIO mereka bentuk, membangunkan, mengilangkan secara bersama dan menjual kenderaan elektrik pintar premium, mendorong inovasi dalam teknologi generasi seterusnya dalam pemanduan autonomi, teknologi digital, powertrain elektrik dan bateri. NIO membezakan dirinya melalui terobosan dan inovasi teknologi yang berterusan, seperti teknologi pertukaran bateri terkemuka industri, Bateri sebagai Perkhidmatan, atau BaaS, serta teknologi pemanduan autonomi tulen dan Pemanduan Autonomi sebagai Perkhidmatan, atau ADaaS. Portfolio produk NIO terdiri daripada ES8, SUV elektrik berpenumpang enam canggih, ES7 (atau EL7), SUV elektrik lima penumpang saiz sederhana-besar, ES6, SUV elektrik lima penumpang serba boleh, EC7, SUV kupe elektrik berpenumpang lima canggih, EC6, SUV kupe elektrik lima penumpang, ET7, sedan elektrik canggih, ET5, sedan elektrik lima penumpang saiz sederhana, dan model-model masa depan lain.